1. صفحه نخست
  2. اطلاعات پایه ای

دسته بندی: داروها و کالاها

اطلاعات پایه ای
تداخلات گروههای دارویی  (کد ۱۱۴)

تداخلات گروههای دارویی (کد ۱۱۴)

پیش از استفاده از این بخش باید توجه داشته باشید که لازم است گروههای دارویی قبلا  تعریف شده باشند (از  طریق منوی ۱۱۵۳) .پس از آن  می توان نوع تداخلی را که ۲ گروه مختلف…

اطلاعات پایه ای
گروههای سفارش کالاها  (کد ۱۱۵۶)

گروههای سفارش کالاها (کد ۱۱۵۶)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) ——> گروههای سفارش کالاها  (کد ۱۱۵۶ ) جهت دسته بندی کالاها براس سهولت در سفارشات کاربرد دارد .  

اطلاعات پایه ای
گروههای داخلی  (کد ۱۱۵۷)

گروههای داخلی (کد ۱۱۵۷)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) ——-> گروههای داخلی (کد ۱۱۵۷) جهت دسته بندی کالاها که داخل برنامه کاربرد دارد.