1. صفحه نخست
  2. اطلاعات پایه ای

Category: داروها و کالاها

اطلاعات پایه ای
تداخلات گروههای دارویی  (کد ۱۱۴)

تداخلات گروههای دارویی (کد ۱۱۴)

پیش از استفاده از این بخش باید توجه داشته باشید که لازم است گروههای دارویی قبلا  تعریف شده باشند (از  طریق منوی 1153) .پس از آن  می توان نوع تداخلی را که 2 گروه مختلف

اطلاعات پایه ای
گروههای سفارش کالاها  (کد ۱۱۵۶)

گروههای سفارش کالاها (کد ۱۱۵۶)

اطلاعات وابسته (کد 115) ------> گروههای سفارش کالاها  (کد 1156 ) جهت دسته بندی کالاها براس سهولت در سفارشات کاربرد دارد .  

اطلاعات پایه ای
گروههای داخلی  (کد ۱۱۵۷)

گروههای داخلی (کد ۱۱۵۷)

اطلاعات وابسته (کد 115) -------> گروههای داخلی (کد 1157) جهت دسته بندی کالاها که داخل برنامه کاربرد دارد.