1. صفحه نخست
  2. صورتحساب سازمان بیمه گر

Tag: صورتحساب سازمان بیمه گر

مثالهای عملی در داروخانه
صورتحساب سازمان بیمه گر

صورتحساب سازمان بیمه گر

در آخر هر ماه ،داروخانه ها باید لیست نسخ ماهانه را به سازمانهای بیمه گر مربوطه ارائه دهند . برای این کار باید از  منوی 421 وارد فرم مربوطه شوید. اگر پرونده ماهانه تشکیل نشده باشد