1. صفحه نخست
  2. شرایط عمومی خدمات پشتیبانی نرم افزار

برچسب: شرایط عمومی خدمات پشتیبانی نرم افزار

خدمات و پشتیبانی شارپ
شرایط عمومی خدمات پشتیبانی نرم افزار

شرایط عمومی خدمات پشتیبانی نرم افزار

فروش هر نسخه از نرم افزار مسئولیتی را به شرکت می سپارد و آن تضمین عملکرد نرم افزار برای مشتری می باشد . برای اینکه تضمین به صورت مکتوب به مشتری ارائه شود ، همراه