1. صفحه نخست
  2. حق فنی

برچسب: حق فنی

تنظیمات و دانستنی های شارپ
حق فنی (تعرفه خدمات دارویی)

حق فنی (تعرفه خدمات دارویی)

گزارش صندوق  (کد ۵۴۱۱ ) ۴- حق فنی (تعرفه خدمات دارویی) در دو حالت فروش با نسخه و فروش OTC حق فنی (تعرفه خدمات دارویی )  توسط داروخانه دریافت می شود . فرم ۱۵۴۱ بخشی…