1. صفحه نخست
  2. گزارشات مالی

Tag: گزارشات مالی

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات مالی

گزارشات مالی

گزارش صندوق  (کد 5411 ) در صورتیکه بخواهیم گزارش صندوق را براساس سند صندوق یا سند داروخانه ای بگیریم از این منو استفاده می کنیم. در بخش اول سند صندوق، بر اساس نام کاربر و