1. صفحه نخست
  2. کد 154

برچسب: کد 154

اطلاعات پایه ای
حق فنی فروش با نسخه (کد ۱۵۴۱)

حق فنی فروش با نسخه (کد ۱۵۴۱)

در داروخانه ها با توجه به مصوبه مراجع مربوطه، خریدار دارو علاوه بر پرداخت مبلغ کالا باید  مبلغی را به عنوان حق فنی(فرانشيز) به داروخانه پرداخت نماید که این حق فنی به عوامل زیر وابسته