1. صفحه نخست
  2. کالاها و داروها

Tag: کالاها و داروها

اطلاعات پایه ای
تبدیل واحدها  (کد ۱۱۵۲)

تبدیل واحدها (کد ۱۱۵۲)

اطلاعات وابسته (کد 115) -----> تبدیل واحدها  (کد 1152 ) جهت تبدیل یک سری واحدهای استاندارد کالاها با در نظر گرفتن ضرایب مربوطه شان .