1. صفحه نخست
  2. پیگیری سند (کد 418)

برچسب: پیگیری سند (کد 418)

داروخانه
پیگیری سند (کد ۴۱۸)

پیگیری سند (کد ۴۱۸)

در این قسمت با داشتن یکی از پارامترهای شماره مراجعه و تاریخ مراجعه، سریال سند، یا شماره چاپ می توان یک سند فروش را پیگیری نموده و تاریخچه آن سند را مشاهده کنیم.