1. صفحه نخست
  2. پارامترهای سیستم (کد 685)

Tag: پارامترهای سیستم (کد 685)

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
پارامترهای سیستم (کد ۶۸۵)

پارامترهای سیستم (کد ۶۸۵)

در این قسمت تنظیماتی بر اساس یک سری پارامترها انجام می دهیم.این پنجره شامل سه بخش  می باشد که شامل موارد ذیل می باشد. عدم احتساب قیمت جزئی در نسخ بیش از مبلغ تائیدی توضیح