1. صفحه نخست
  2. نرم افزار نماد (مدیر)

Tag: نرم افزار نماد (مدیر)

نرم افزار نماد
نرم افزار نماد (مدیر)

نرم افزار نماد (مدیر)

این بخش از راهنمای نرم افزار تنها مربوط به مدیر یا مدیران سیستم می باشد و  پیشنهاد می شود این بخش از راهنمای نرم افزار حتی در اختیار کاربران عادی نیز قرار نگیرد تا امنیت ، هر