1. صفحه نخست
  2. نحوه اخذ سایر خدمات داروخانه

برچسب: نحوه اخذ سایر خدمات داروخانه

ویژگی های جدید شارپ
نحوه اخذ سایر خدمات داروخانه

نحوه اخذ سایر خدمات داروخانه

ارائه : آذر 97 بر اساس نامه 1085 انجمن داروسازان نحوه اخذ سایر خدمات در داروخانه ها مشخص شده است که در اینجا به نحوه تنظیم این موارد در نرم افزار شارپ پرداخته ایم.حتما توجه داشته