1. صفحه نخست
  2. معرفی نرم افزار نماد

Tag: معرفی نرم افزار نماد

نرم افزار نماد
معرفی نرم افزار نماد

معرفی نرم افزار نماد

 این سامانه مشتمل بر بخش های مختلفی است که مجموع آنها امکانات مناسب و کاملی را برای مدیریت دانشگاه فراهم می آورد امکانات مختلفی نظیر : ثبت نام دانشجو انتخاب واحد پرداخت اینترنتی شهریه ثبت