1. صفحه نخست
  2. مشتریان

Tag: مشتریان

اطلاعات پایه ای
مشتریان  (کد ۱۲۴)

مشتریان (کد ۱۲۴)

در این قسمت می توان اطلاعات کلیه شخصیتهای حقیقی یا حقوقی که با آنها در تعامل مالی هستیم وارد کنیم. (به طور مثال شرکتهای پخش یا داروخانه های همکار که از آنها کالا خرید کرده