1. صفحه نخست
  2. مرجوع کردن کالا یا فاکتور

Tag: مرجوع کردن کالا یا فاکتور

مثالهای عملی در داروخانه
مرجوع کردن کالا یا فاکتور

مرجوع کردن کالا یا فاکتور

اینکار به دو صورت انجام می شود یا اینکه یک یا چند کالا را در یک فاکتور خرید یا فروش مرجوع می کنیم و یا اینکه کل یک فاکتور را مرجوع می کنیم . نحوه