1. صفحه نخست
  2. محل های فرعی قفسه ها

برچسب: محل های فرعی قفسه ها

اطلاعات پایه ای
محل های فرعی قفسه ها (کد ۱۳۲)

محل های فرعی قفسه ها (کد ۱۳۲)

برای دسته بندی،با جزئیات بیشتر در انبارها، مثلاً قفسه بندی در انبار مورد نظر از این قسمت استفاده می شود. به این ترتیب که انبار اصلی مورد نظر را انتخاب و محل های فرعی مربوط