1. صفحه نخست
  2. صفر کردن شماره چاپ نسخ

Tag: صفر کردن شماره چاپ نسخ

داروخانه
صفر کردن شماره چاپ نسخ (کد ۴۱۶۲)

صفر کردن شماره چاپ نسخ (کد ۴۱۶۲)

در قسمت قبل کد 413 توضیح این قسمت ارائه شده است.