1. صفحه نخست
  2. شرکتهای پخش

برچسب: شرکتهای پخش

اطلاعات پایه ای
شرکتهای پخش  (کد ۱۲۳۱)

شرکتهای پخش (کد ۱۲۳۱)

در این قسمت  نیز می توان اطلاعات همکاران و شرکتهای پخشی که به نوعی با آنها کار می کنیم را داشته باشیم که امکان هر نوع تغییری اعم از افزودن، اصلاح و حدف را دارد.