1. صفحه نخست
  2. شرح کامل منوها

برچسب: شرح کامل منوها

اطلاعات پایه ای
مشتریان  (کد ۱۲۴)

مشتریان (کد ۱۲۴)

در این قسمت می توان اطلاعات کلیه شخصیتهای حقیقی یا حقوقی که با آنها در تعامل مالی هستیم وارد کنیم. (به طور مثال شرکتهای پخش یا داروخانه های همکار که از آنها کالا خرید کرده

اطلاعات پایه ای
شرکتهای پخش  (کد ۱۲۳۱)

شرکتهای پخش (کد ۱۲۳۱)

در این قسمت  نیز می توان اطلاعات همکاران و شرکتهای پخشی که به نوعی با آنها کار می کنیم را داشته باشیم که امکان هر نوع تغییری اعم از افزودن، اصلاح و حدف را دارد.

اطلاعات پایه ای
لیست بیمه ای (کد ۱۲۱۳)

لیست بیمه ای (کد ۱۲۱۳)

جهت تهیه لیست نسخه های ثبت شده در انتهای هر ماه برای هر سازمان بیمه گر لازم است که نتیجه خروجی انواع نسخه های عمومی ، تخصصی و ... یک سازمان بیمه گر در یک

اطلاعات پایه ای
همکاران  (کد ۱۲۲)

همکاران (کد ۱۲۲)

در این قسمت می توان اطلاعات همکارانی که به نوعی با آنها در ارتباط کاری باشیم را ثبت نموده و  امکان هر نوع تغییری اعم از افزودن، اصلاح و حدف در این بخش وجود دارد.