1. صفحه نخست
  2. شرح منو نرم افزار شارپ

Tag: شرح منو نرم افزار شارپ

اطلاعات پایه ای
امکانات (کد ۱۸)

امکانات (کد ۱۸)

  دفترچه تلفن  (کد 181 ) در این قسمت می توان به عنوان دفترچه تلفن کلیه اطلاعات را ثبت کرد.     که قابلیت ثبت اطلاعات با جزئیات کامل و حتی افزودن عکس، دارد. مطابق

اطلاعات پایه ای
حق اتوماسیون و تایید اینترنت (کد ۱۵۴۳)

حق اتوماسیون و تایید اینترنت (کد ۱۵۴۳)

این مورد محل سوال و اختلاف ست بنابراین  در خصوص استفاده از این بخش دقت فرمایید.