1. صفحه نخست
  2. سازمانها و نسخ

برچسب: سازمانها و نسخ

اطلاعات پایه ای
سازمانها و نسخ (کد ۱۲۱)

سازمانها و نسخ (کد ۱۲۱)

جهت تعریف سازمانهای بیمه گر و انواع نسخه (عمومی ،تخصصی، مامایی، .....)مربوط به هر سازمان، مشخصات مربوط به درصد سهم سازمان، سهمجهت تعریف سازمانهای بیمه گر و انواع نسخه (عمومی ،تخصصی، مامایی، .....)مربوط به هر