1. صفحه نخست
  2. سازمانهای طرف قرارداد

برچسب: سازمانهای طرف قرارداد

اطلاعات پایه ای
سازمانهای طرف قرارداد (کد ۱۲۱۱)

سازمانهای طرف قرارداد (کد ۱۲۱۱)

برای تعریف سازمان ها از منوی اطلاعات پایه ای ، سازمان های طرف قرارداد (کد 1211) را انتخاب کنید. حال جزئیات مربوط به سازمانها و نسخ را توضیح می دهیم. با انتخاب این کد پنجره