1. صفحه نخست
  2. رفع مشکل خطا در هنگام اجرای نرم افزار شارپ

Tag: رفع مشکل خطا در هنگام اجرای نرم افزار شارپ

مثالهای عملی در داروخانه
رفع مشکل خطا در هنگام اجرای نرم افزار شارپ

رفع مشکل خطا در هنگام اجرای نرم افزار شارپ

مواقعی پیش می آید که وقتی نرم افزار شارپ داروخانه را اجرا می کنیم ، در اجرای نرم افزار خطا رخ می دهد خطا در اتصال به بانک اطلاعاتی خطا در اتصال به قفل سخت