1. صفحه نخست
  2. رسید ورود کالا به انبار

Tag: رسید ورود کالا به انبار

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
رسید ورود کالا به انبار (کد ۲۲)

رسید ورود کالا به انبار (کد ۲۲)

تغییر در استفاده از فرم رسید ورود کالا به انبار  22 و حواله خروج کالا از انبار 23 این دو فرم به دلیل سوء استفاده های احتمالی و خطاهایی که ایجاد می شد ، تغییر داشته