1. صفحه نخست
  2. راهنماي سريع نرم افزار مکانيزاسيون امور موسسات آموزش عالی (نماد)

برچسب: راهنماي سريع نرم افزار مکانيزاسيون امور موسسات آموزش عالی (نماد)

نرم افزار نماد
راهنمای سریع نرم افزار مکانیزاسیون امور موسسات آموزش عالی (نماد)

راهنمای سریع نرم افزار مکانیزاسیون امور موسسات آموزش عالی (نماد)

۱-جداول و تعاریف (تعاریف سیستم) :   در این قسمت می توانید پارامترهای اولیه یک مرکز آموزش عالی را تعریف و اصلاح نمائید.پارامترهای قابل تعریف عبارتند از: ۱-۱- مقاطع تحصیلی : با انتخاب در این قسمت…