1. صفحه نخست
  2. راهنماي سريع نرم افزار مکانيزاسيون امور موسسات آموزش عالی (نماد)

Tag: راهنماي سريع نرم افزار مکانيزاسيون امور موسسات آموزش عالی (نماد)

نرم افزار نماد
راهنمای سریع نرم افزار مکانیزاسیون امور موسسات آموزش عالی (نماد)

راهنمای سریع نرم افزار مکانیزاسیون امور موسسات آموزش عالی (نماد)

1-جداول و تعاريف (تعاريف سيستم) :   در اين قسمت مي توانيد پارامترهاي اوليه يک مرکز آموزش عالي را تعريف و اصلاح نمائید.پارامترهاي قابل تعريف عبارتند از: 1-1- مقاطع تحصيلي : با انتخاب در اين قسمت