1. صفحه نخست
  2. تنظیم فرم فروش

Tag: تنظیم فرم فروش

داروخانه
تنظیم فرم فروش (کد ۴۱۶۱)

تنظیم فرم فروش (کد ۴۱۶۱)

برای تنظیم و سهولت کار فروش کاربران، می توان برای هر کاربر تنظیمات فرم فروش خاصی را طرح کرد که با این کار سرعت کارکاربر افزایش پیدا می کند. در این پنجره 5 بخش مشاهده