1. صفحه نخست
  2. تنظیم فرم فروش (کد 4161)

برچسب: تنظیم فرم فروش (کد 4161)

داروخانه
تنظیم فرم فروش (کد ۴۱۶۱)

تنظیم فرم فروش (کد ۴۱۶۱)

برای تنظیم و سهولت کار فروش کاربران، می توان برای هر کاربر تنظیمات فرم فروش خاصی را طرح کرد که با این کار سرعت کارکاربر افزایش پیدا می کند. در این پنجره 5 بخش مشاهده