1. صفحه نخست
  2. تنظیم حد تجدید سفارش و گزارش کسری موجودی

برچسب: تنظیم حد تجدید سفارش و گزارش کسری موجودی

مثالهای عملی در داروخانه
تنظیم حد تجدید سفارش و گزارش کسری موجودی

تنظیم حد تجدید سفارش و گزارش کسری موجودی

در خصوص سفارش کالا و کسری موجودی امکانی در نرم افزار گنجانده شده است که بتوان برای هر کالا بصورت اختصاصی حداقل موجودی تعریف کرد تا با سررسیدن موجودی سیستم به این مقدار در گزارشی