1. صفحه نخست
  2. تنظیمات ارسال اسناد به حسابداری

Tag: تنظیمات ارسال اسناد به حسابداری

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
تنظیمات ارسال اسناد به حسابداری (کد ۶۸۳۱)

تنظیمات ارسال اسناد به حسابداری (کد ۶۸۳۱)

از طریق این فرم اتصال بین نرم افزار شارپ و حسابدرای برقرار می شود . گزینه اول "فعال سازی" کلید اصلی ارتباط است . یعنی اگر این گزینه فعال نباشد کلا ارتباطی بین شارپ و