1. صفحه نخست
  2. تغییر لیست ماهانه جاری (کد 47)

Tag: تغییر لیست ماهانه جاری (کد 47)

داروخانه
تغییر لیست ماهانه جاری (کد ۴۷)

تغییر لیست ماهانه جاری (کد ۴۷)

برای تغییر لیست ماهانه در نرم افزار از این قسمت اقدام می کنیم. لیست ماه جدید را انتخاب کرده و ثبت می کنیم.