1. صفحه نخست
  2. تغییر درصد سهم بیمار

Tag: تغییر درصد سهم بیمار

ویژگی های جدید شارپ
تغییر درصد سهم بیمار – نمونه نیروهای مسلح

تغییر درصد سهم بیمار – نمونه نیروهای مسلح

1- برای تغییر درصد سهم بیمار به 15 درصد در برنامه ایمن افزار ابتدا وارد قسمت سازمانها می شوید.     2- سپس بر روی نیروهای مسلح کلیک کرده و در پایین نوع نسخه مورد