1. صفحه نخست
  2. تغییر آدرس

برچسب: تغییر آدرس

اطلاعات پایه ای
تغییر آدرس (کد ۱۷۹۱)

تغییر آدرس (کد ۱۷۹۱)

سایر موارد (کد 179) --------> تغییر آدرس (کد 1791) در صورت تغییر آدرس، داروخانه از طریق این منو درخواست خود را ارسال می نماید. به این ترتیب که پس از ورود به این پنجره کدی