1. صفحه نخست
  2. تغییرات تعرفه خدمات دارویی (حق فنی) بر اساس نامه انجمن داروسازان

برچسب: تغییرات تعرفه خدمات دارویی (حق فنی) بر اساس نامه انجمن داروسازان

ویژگی های جدید شارپ
تغییرات تعرفه خدمات دارویی (حق فنی) بر اساس نامه انجمن داروسازان

تغییرات تعرفه خدمات دارویی (حق فنی) بر اساس نامه انجمن داروسازان

ارائه : آبان 97 تغییرات حق فنی بر اساس نامه انجمن داروسازان ، به تاریخ 97/08/09 ، شماره 490/الف97 تغییرات مورد نظر این انجمن در نرم افزار ایجاد شد.  روش ورود اطلاعات جدید به این صورت