1. صفحه نخست
  2. تعریف گروههای بایگانی (کد 35)

Tag: تعریف گروههای بایگانی (کد 35)

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
تعریف گروههای بایگانی (کد ۳۵)

تعریف گروههای بایگانی (کد ۳۵)

در این قسمت می توان گروههای مختلفی جهت بایگانی فاکتورها ایجاد کرد تا در هنگام بایگانی کردن فاکتورهای خرید و فروش ، آنها را به دسته ایجاد شده مربوط به خودشان هدایت نمود.