1. صفحه نخست
  2. بروزرسانی موارد خاص

برچسب: بروزرسانی موارد خاص

اطلاعات پایه ای
بروزرسانی موارد خاص (کد ۱۷۴)

بروزرسانی موارد خاص (کد ۱۷۴)

این منو در مواردی کاربرد دارد که با هماهنگی شرکت فایلی را در برنامه ارسال یا دریافت خواهیم نمود.