1. صفحه نخست
  2. بازه زمانی دریافت نسخ

Tag: بازه زمانی دریافت نسخ

داروخانه
بازه زمانی دریافت نسخ (کد ۴۱۶۴)

بازه زمانی دریافت نسخ (کد ۴۱۶۴)

برطرف کردن و بازه ی زمانی دریافت نسخ ( 4164 ) گاهی اوقات داروخانه ها برای محدود کردن پرسنل  خود که در موعد مقرر نسخ را وارد کنند بازه زمانی قرار میدهند به منظور تغییر این