1. صفحه نخست
  2. ایجاد صورتحساب سازمانها

Tag: ایجاد صورتحساب سازمانها

داروخانه
ایجاد صورتحساب سازمانها (کد ۴۲۱)

ایجاد صورتحساب سازمانها (کد ۴۲۱)

جهت ارائه لیست نسخ ثبت شده به صورت چاپی و یا دیسکت در یک دوره زمانی مشخص (ماهانه) نیاز به تهیه صورتحساب مربوط به سازمانهای طرف قرارداد داروخانه می باشد .در پنجره کد 421 موارد