1. صفحه نخست
  2. انبار پیش فرض فروش

برچسب: انبار پیش فرض فروش

اطلاعات پایه ای
انبار پیش فرض فروش (کد ۱۳۳)

انبار پیش فرض فروش (کد ۱۳۳)

در این قسمت انبار پیش فرض فروش مربوط به هر کاربرتعیین می شود (در فرم ۱۳۱  دسترسی شان مشخص می شود).