1. صفحه نخست
  2. انبارگردانی و موجودی اول دوره

برچسب: انبارگردانی و موجودی اول دوره

تنظیمات و دانستنی های شارپ
انبارگردانی و موجودی اول دوره

انبارگردانی و موجودی اول دوره

اگر قصد دارید از همان ابتدای کار موجودی داروخانه مشخص شود و موجودی واقعی با موجودی سیستمی مطابقت داشته باشد ، لازم است که انبار گردانی کرده و موجودی اول دوره را مشخص کنید .