1. صفحه نخست
  2. انبارها

برچسب: انبارها

تنظیمات و دانستنی های شارپ
انبارها

انبارها

در صورتیکه بخواهید از همان ابتدای کار موجودی کالا و انبار های شما مشخص و دقیق باشد باید انبارها را تعریف و دسترسی های کاربران را مشخص نمایید . برای تعریف یک انبار جدید از