1. صفحه نخست
  2. امکانات

Tag: امکانات

اطلاعات پایه ای
امکانات (کد ۱۸)

امکانات (کد ۱۸)

  دفترچه تلفن  (کد 181 ) در این قسمت می توان به عنوان دفترچه تلفن کلیه اطلاعات را ثبت کرد.     که قابلیت ثبت اطلاعات با جزئیات کامل و حتی افزودن عکس، دارد. مطابق