1. صفحه نخست
  2. اطلاعات وابسته

برچسب: اطلاعات وابسته

اطلاعات پایه ای
شکل های کالا  (کد ۱۱۵۵)

شکل های کالا (کد ۱۱۵۵)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) —–> شکل های کالا (کد ۱۱۵۵) جهت تعریف اشکال مختلف دارویی که بصورت لاتین و فارسی تایپ می گردد .      

اطلاعات پایه ای
شاخصهای فارماکولوژیکی  (کد ۱۱۵۴)

شاخصهای فارماکولوژیکی (کد ۱۱۵۴)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) —–> شاخصهای فارماکولوژیکی  (کد ۱۱۵۴) در این قسمت می توان فارماکولوژیکی داروها را مشاهده نمود .  

اطلاعات پایه ای
گروههای دارویی  (کد ۱۱۵۳)

گروههای دارویی (کد ۱۱۵۳)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) ——> گروههای دارویی (کد ۱۱۵۳) جهت تعریف گروههای دارویی مختلف که در همان بخش تداخلات دارویی نیز کاربرد دارند می باشد .  

اطلاعات پایه ای
تبدیل واحدها  (کد ۱۱۵۲)

تبدیل واحدها (کد ۱۱۵۲)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) —–> تبدیل واحدها  (کد ۱۱۵۲ ) جهت تبدیل یک سری واحدهای استاندارد کالاها با در نظر گرفتن ضرایب مربوطه شان .  

اطلاعات پایه ای
واحدهای کالا  (کد ۱۱۵۱)

واحدهای کالا (کد ۱۱۵۱)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) —–> واحدهای کالا  (کد ۱۱۵۱ ) جهت تعریف انواع واحدهای استاندارد کاربردی برای کالاها . نکته : واحد های کالا در زمان خرید ، فروش و جابجایی در انبار بسیار حائز…

اطلاعات پایه ای
گروههای سفارش کالاها  (کد ۱۱۵۶)

گروههای سفارش کالاها (کد ۱۱۵۶)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) ——> گروههای سفارش کالاها  (کد ۱۱۵۶ ) جهت دسته بندی کالاها براس سهولت در سفارشات کاربرد دارد .  

اطلاعات پایه ای
گروههای داخلی  (کد ۱۱۵۷)

گروههای داخلی (کد ۱۱۵۷)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) ——-> گروههای داخلی (کد ۱۱۵۷) جهت دسته بندی کالاها که داخل برنامه کاربرد دارد.