1. صفحه نخست
  2. اطلاعات وابسته

Tag: اطلاعات وابسته

اطلاعات پایه ای
شکل های کالا  (کد ۱۱۵۵)

شکل های کالا (کد ۱۱۵۵)

اطلاعات وابسته (کد 115) -----> شکل های کالا (کد 1155) جهت تعریف اشکال مختلف دارویی که بصورت لاتین و فارسی تایپ می گردد .      

اطلاعات پایه ای
شاخصهای فارماکولوژیکی  (کد ۱۱۵۴)

شاخصهای فارماکولوژیکی (کد ۱۱۵۴)

اطلاعات وابسته (کد 115) -----> شاخصهای فارماکولوژیکی  (کد 1154) در این قسمت می توان فارماکولوژیکی داروها را مشاهده نمود .  

اطلاعات پایه ای
گروههای دارویی  (کد ۱۱۵۳)

گروههای دارویی (کد ۱۱۵۳)

اطلاعات وابسته (کد 115) ------> گروههای دارویی (کد 1153) جهت تعریف گروههای دارویی مختلف که در همان بخش تداخلات دارویی نیز کاربرد دارند می باشد .  

اطلاعات پایه ای
تبدیل واحدها  (کد ۱۱۵۲)

تبدیل واحدها (کد ۱۱۵۲)

اطلاعات وابسته (کد 115) -----> تبدیل واحدها  (کد 1152 ) جهت تبدیل یک سری واحدهای استاندارد کالاها با در نظر گرفتن ضرایب مربوطه شان .  

اطلاعات پایه ای
واحدهای کالا  (کد ۱۱۵۱)

واحدهای کالا (کد ۱۱۵۱)

اطلاعات وابسته (کد 115) -----> واحدهای کالا  (کد 1151 ) جهت تعریف انواع واحدهای استاندارد کاربردی برای کالاها . نکته : واحد های کالا در زمان خرید ، فروش و جابجایی در انبار بسیار حائز

اطلاعات پایه ای
گروههای سفارش کالاها  (کد ۱۱۵۶)

گروههای سفارش کالاها (کد ۱۱۵۶)

اطلاعات وابسته (کد 115) ------> گروههای سفارش کالاها  (کد 1156 ) جهت دسته بندی کالاها براس سهولت در سفارشات کاربرد دارد .  

اطلاعات پایه ای
گروههای داخلی  (کد ۱۱۵۷)

گروههای داخلی (کد ۱۱۵۷)

اطلاعات وابسته (کد 115) -------> گروههای داخلی (کد 1157) جهت دسته بندی کالاها که داخل برنامه کاربرد دارد.