1. صفحه نخست
  2. اصلاح صورتحساب

برچسب: اصلاح صورتحساب

داروخانه
اصلاح صورتحساب (کد ۴۲۲)

اصلاح صورتحساب (کد ۴۲۲)

در این قسمت می توان فایل Nos را از طریق بازخوانی به داخل برنامه فرخوانی کرده و فایل دیسکت با فرمت XML از آن گرفته و حتی به نسخ داخل برنامه اضافه کنیم.