1. صفحه نخست
  2. اسناد اخیر

Tag: اسناد اخیر

داروخانه
اسناد اخیر (کد ۴۱۴)

اسناد اخیر (کد ۴۱۴)

از این منو می توانیم اسناد فروش (با نسخه، بدون نسخه، آرایشی بهداشتی) را بر اساس پارامترهای جستجوی مختلف، مثل زمان ایجاد سند (F5)، کاربر ثبت کننده سند (F6)، وضعیت سند(F2) جستجو نماییم که با