1. صفحه نخست
  2. ادغام نسخ مامایی و عادی بیمه

Tag: ادغام نسخ مامایی و عادی بیمه

مثالهای عملی در داروخانه
ادغام نسخ مامایی و عادی بیمه

ادغام نسخ مامایی و عادی بیمه

طبق بخشنامه های ارسالی سازمان بیمه تامین اجتماعی به برخی از مراکز استانی ، برای نسخ عادی و مامایی  روش دریافت NOS  تغییر کرده . برخی از مراکز این لیست ها را به صورت جداگانه مطالبه می کنند