1. صفحه نخست
  2. گزارشات داروخانه

برچسب: گزارشات داروخانه

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
گزارشات داروخانه (کد ۵۳)

گزارشات داروخانه (کد ۵۳)

گزارش دریافت نسخه  (کد 531 ) بازه زمانی: در این بخش می توان پارامترهای مربوط به بازه زمانی ایجاد سند، در دو حالت تفکیکی و کلی و تاریخ نسخه را برای تهیه گزارش وارد نمود.