1. صفحه نخست
  2. گروههای دارویی

برچسب: گروههای دارویی

اطلاعات پایه ای
گروههای دارویی  (کد ۱۱۵۳)

گروههای دارویی (کد ۱۱۵۳)

اطلاعات وابسته (کد ۱۱۵) ——> گروههای دارویی (کد ۱۱۵۳) جهت تعریف گروههای دارویی مختلف که در همان بخش تداخلات دارویی نیز کاربرد دارند می باشد .