1. صفحه نخست
  2. شمارش چند مرحله ای در انبارگردانی

برچسب: شمارش چند مرحله ای در انبارگردانی

ویژگی های جدید شارپ
شمارش چند مرحله ای در انبارگردانی

شمارش چند مرحله ای در انبارگردانی

ارائه : مهر 97 شمارش چند مرحله ای  در انبارگردانی شمارش چند مرحله ای در زمان انبارگردانی از درخواستهایی بود که برخی داروخانه ها ارائه داده بودند . این مورد پیاده سازی شد و همچنان در