1. صفحه نخست
  2. سند اول دوره (کد 21)

برچسب: سند اول دوره (کد 21)

شرح کامل فرم ها و منوهای شارپ
سند اول دوره (کد ۲۱)

سند اول دوره (کد ۲۱)

برای ثبت ورود کالاها به انبارها بصورت سند استفاده می شود. در این منو می توان در اول دوره انبارگردانی کلیه کالاهایی که به انبارهای مختلف وارد می شود را در قالب اسناد اول دوره