1. صفحه نخست
  2. حق فنی فروش با نسخه

برچسب: حق فنی فروش با نسخه

اطلاعات پایه ای
حق فنی فروش با نسخه (کد ۱۵۴۱)

حق فنی فروش با نسخه (کد ۱۵۴۱)

در داروخانه ها با توجه به مصوبه مراجع مربوطه، خریدار دارو علاوه بر پرداخت مبلغ کالا باید  مبلغی را به عنوان حق فنی(فرانشيز) به داروخانه پرداخت نماید که این حق فنی به عوامل زیر وابسته