1. صفحه نخست
  2. تاریخ تولد تامین اجتماعی

برچسب: تاریخ تولد تامین اجتماعی

ویژگی های جدید شارپ
تاریخ تولد تامین اجتماعی

تاریخ تولد تامین اجتماعی

ارائه : مهر ۹۷  اضافه شدن آیتم تاریخ تولد در نسخ تامین اجتماعی: همانطور که می دانیم در تاریخ   ۹۷l5l15   سازمان تامین اجتماعی بر اساس بخشنامه شماره ۳۷۹۹۵ قوانین جدیدی را در ارسال NOS  پیاده سازی…